Welcome to the Interactive Section of the site. Here we will be posting papers and other replication news. Please feel free to add your comments to any of the postings here.

publication alert

Nuclear PGK1 Alleviates ADP-Dependent Inhibition of CDC7 to Promote DNA Replication Xinjian Li, Xu Qian, Hongfei Jiang, Yan Xia, Yanhua Zheng, Jing Li, Bi-Jun Huang, Jing Fang, Chao-Nan Qian, Tao Jiang, Yi-Xin Zeng, Zhimin Lu Molecular Cell VOLUME 72, ISSUE 4, P650-660.E8, NOVEMBER 15, 2018
Comments
Contact Us