Welcome to the Interactive Section of the site. Here we will be posting papers and other replication news. Please feel free to add your comments to any of the postings here.

publication alert

Cyclin K regulates prereplicative complex assembly to promote mammalian cell proliferation Tingjun Lei, Peixuan Zhang, Xudong Zhang, Xue Xiao, Jingli Zhang, Tong Qiu, Qian Dai, Yujun Zhang, Ling Min, Qian Li, Rutie Yin, Ping Ding, Ni Li, Yi Qu, Dezhi Mu, Jun Qin, Xiaofeng Zhu, Zhi-Xiong Xiao & Qintong Li Nature Communications volume 9,
Comments
Contact Us