Welcome to the Interactive Section of the site. Here we will be posting papers and other replication news. Please feel free to add your comments to any of the postings here.

publication alert

Rtt105 promotes high-fidelity DNA replication and repair by regulating the single-stranded DNA-binding factor RPA Xuejie Wang, Yang Dong, Xiaocong Zhao,Jinbao Li, Jordan Lee, Zhenxin Yan, Shuangshuang Yang, Wenqiang Wu, Ximiao Hou, Guangxue Liu, Yueyue Zhang, Lun Song, Gang Cai, Qing Li, Grzegorz Ira, Xinghua Zhang, and Xuefeng Chen PNAS June 22, 2021 118 (25) e2106393118;
Comments
Contact Us